شهرداری بندر عباس

۰
شهرداری بندر عباس

شهرداری بندر عباس

Shahrdari-Bandar-Abbas

بازیکنان

اسحق حاتمی

اسحق حاتمی
اسحق حاتمی

امید قاری نژاد

امید قاری نژاد
امید قاری نژاد

رضا مرادی

رضا مرادی
رضا مرادی

عبدالصمد سرودی

عبدالصمد سرودی
عبدالصمد سرودی

علی جمشیدی

علی جمشیدی
علی جمشیدی

علی قریشی

علی قریشی
علی قریشی

کاوان قطبی

کاوان قطبی
کاوان قطبی

محمد یزدان پناه

محمد یزدان پناه
محمد یزدان پناه

مرتضی طاهری

مرتضی طاهری
مرتضی طاهری

نیما راهی زاده

نیما راهی زاده
نیما راهی زاده

واعظ محمودی

واعظ محمودی
واعظ محمودی

ویلی کواسی

ویلی کواسی
ویلی کواسی

رضا هنگام پور - سرمربی

رضا هنگام پور - سرمربی
رضا هنگام پور - سرمربی

مجتبی بردبار - مربی

مجتبی بردبار - مربی
مجتبی بردبار - مربی

سجاد راهی زاده - مربی

سجاد راهی زاده - مربی
سجاد راهی زاده - مربی

عبدالحمید مرادی - سرپرست

عبدالحمید مرادی - سرپرست
عبدالحمید مرادی - سرپرست

محمد غلام رضایی - تدارکات

محمد غلام رضایی - تدارکات
محمد غلام رضایی - تدارکات

عبدالمجید محمدی - دکتر

عبدالمجید محمدی - دکتر
عبدالمجید محمدی - دکتر

آخرین اخبار تیم