شهرداری گرگان

۰
شهرداری گرگان

شهرداری گرگان

gorgan_new-160x160

بازیکنان

امیر حسین آذری

امیر حسین آذری
امیر حسین آذری

پدرام فخوری

پدرام فخوری
پدرام فخوری

پری پتی

پری پتی
پری پتی

پوریا غنودی

پوریا غنودی
پوریا غنودی

حسن علی اکبری

حسن علی اکبری
حسن علی اکبری

رهام کبیر

رهام کبیر
رهام کبیر

روزبه ارغوان

روزبه ارغوان
روزبه ارغوان

علیار نجفی

علیار نجفی
علیار نجفی

مبین شیخی

مبین شیخی
مبین شیخی

محمد حسن پور

محمد حسن پور
محمد حسن پور

نوید رضایی فر

نوید رضایی فر
نوید رضایی فر

یاسین کلاسنگیانی

یاسین کلاسنگیانی
یاسین کلاسنگیانی

احمد بوستانیان

احمد بوستانیان
احمد بوستانیان

امیر صدیقی

امیر صدیقی
امیر صدیقی

آخرین اخبار تیم